سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

 

این دوست من آقای کوروش عرفانی است.
پسر آروم ، با محبت و درسخون کلاس.
امروز بدون کیف اومده !!!
ـ چرا ؟!!
ـ برای این که امروز ، روز بدون کیف کلاس بود !!!
کوروش فقط با یک کیف کمری آقا شیره اومده بود.
ـ پس چرا تو گردنشه ؟!
کوروش می گه ؛ آقا شیره نمی تونه تو کمرم وایسته ؛ چون من بزرگ شدم و بند ِآقا شیره بسته نمیشه.
ـ چقدر زود بزرگ شدی پسر !!
ـ الهی زنده و سلامت باشی ، هم تو ؛ هم ؛ همه ی بچّه ها ...
.........................................................................................
امروز بچّه ها فقط با کمی چاشت و بطری آبشون اومده بودن.
و فهمیدن که بدون کیف و کتاب هم میشه درس خوند و چیزی یاد گرفت!
پسرا ، تجربه کردن که ساعات درسی وابسته به کتاب درسی نیست .
اونا امروز ، برنامه ی درسی شون رو کامل انجام دادن.

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها