سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدینوسیله از دانش آموزان عزیزی که با هنرنمایی خود برنامه ما رو رونق بخشیدند و همچنین اولیاء گرامی و اعضای محترم انجمن کمال تشکر و قدردانی را داریم.

                                                                       

                                                                      باتشکر-هادی بذر افشان
                                                                           مدیر دبستان غیردولتی پسرانه پویندگان رسالت ۲

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها