سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

با وقت قبلی ؛
روزبه ، درست کردن ترازو با لوازم ساده را برای بچه ها ارائه کرد و اندازه گیری جرم را یادآوری نمود.

طاها ، با اجرای یک برنامه ، اهمّیت اطلاعات و آمار را در برنامه ریزی ، به بچه ها نشان داد.

متشکرم پسرا ...

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها