سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان
✔️ مهارت کنترل هیجانات، دقت، تمرکز و توجه 
✔️ تعادل حسی و حرکتی
✔️ مهارت دست ورزی، دقت دیداری و افزایش حساسیت دیداری
 
 
 
 
 
 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها