سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

امسال در مهر ماه ، پرهام مسئولیت امور بهداشت کلاس رو به عهد داشت.
او در جمع آوری کاغذهای باطله ی بچّه ها هم به من کمک می کرد.
امروز پس از 30 روز ، با یک کیسه پر از کاغذ های قیمتی روبه رو هستیم.
این خیلی زیاد است !
قرار است این کاغذها به ایستگاه بازیافت برده شود تا دور ریخته نشود.
کاغذ ، یک کالای پُر قیمت است و برای تهیه ی آن هزینه های زیادی در دنیا مصرف می شود.

 

ممنون از پرهام که به ما در این کار مهم ، کمک کرده است.

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها